Ołtarz główny
Parafia z lotu ptaka
Widok z chóru
24-o godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Panorama parafii

 

„W każdej parafii powinna być Rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrami zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi."
(Kan 537)
 

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ


Powoływanie Rady

 1. W każdej parafii proboszcz powołuje do pomocy w administrowaniu majątkiem kościelnym Parafialną Radę Gospodarczą.
 2. Członków Rady dobiera sobie sam proboszcz. Czyni to według własnego rozeznania i rozsądnej konsultacji społecznej w ten sposób, aby skład Rady stanowili parafianie:
 • najbardziej godni i cieszący się powszechnym zaufaniem
 • głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współpracować z proboszczem
 • aktywni, a przy tym znający się na sprawach, które trzeba będzie załatwiać
 • dysponujący na tyle wolnym czasem, ażeby mogli wziąć na siebie określone zadania.

      3.  Członkostwo w Radzie jest funkcją honorową i bezpłatną.


Sposób działania Rady

 1. Do zakresu działania Rady należą wyłącznie sprawy gospodarcze, dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii.
 2. Rada świadczy proboszczowi konkretną pomoc przez wykonywanie podjętych zadań jak organizowanie ludzi do prowadzenia robót, wyszukiwanie, zakup i przywóz potrzebnych materiałów, sprawowanie nadzoru przy robotach, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców, pomoc w wyszukiwaniu pomocy domowej, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntu itp.
 3. Parafialna Rada Gospodarcza służy radą i oceną inicjatyw oraz projektów wnoszonych zarówno przez proboszcza jak i przez członków Rady lub innych parafian, co do celowości, stosowności i możliwości realizacyjnych.
 4. Rada informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii; z drugiej strony informuje także proboszcza o odbiorze, z jakim te zamierzenia spotykają się wśród parafian.
 5. Przewodniczącym Rady jest proboszcz. On też zwołuje posiedzenia Rady, ustala porządek obrad, przewodniczy obradom i wykonuje podjęte postanowienia.
 6. Obrady Rady odbywają się zasadniczo w kancelarii parafialnej i podlegają tajemnicy służbowej, chyba, że w poszczególnych przypadkach Rada uchwali inaczej.
 7. Na posiedzenia rady powinni być zaproszeni wszyscy członkowie Rady.
 8. Rada jest organem tylko doradczym i wspomagającym proboszcza. Podjęte w niej ustalenia nie mają mocy wiążącej dla proboszcza. Niemniej jednak stanowią wskazania, z których proboszcz powinien we właściwy sposób korzystać.
 9. Członkowie Rady składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie:
  „ Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Gospodarczej, przyrzekam wobec Boga, że powierzonymi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego.
  W szczególności przyrzekam, że będę dbał o całość i bezpieczeństwo majątku kościelnego, w zgodnej współpracy z rządcą parafii, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen"